Smečka 2 - Vzpoura

29. kapitola

Jinny (») | 20. 4. 2012 | přečteno: 1287× | komentáře: 0
Na chvíli se mi zdálo, ţe pode mnou podklouzla podlaha a já padám. číst dál

28. kapitola

Jinny (») | 20. 4. 2012 | přečteno: 1143× | komentáře: 0
Střih, střih. číst dál

27. kapitola

Jinny (») | 20. 4. 2012 | přečteno: 1122× | komentáře: 0
V Itálii?" zvolal Mason. Přitiskl dlaně na sklo. Chápala jsem jeho pocity. Bariéra, která nás oddělovala od okolního světa, navozovala dojem, ţe ráj tam venku není skutečný. číst dál

26. kapitola

Jinny (») | 20. 4. 2012 | přečteno: 1117× | komentáře: 0
Hledači nás hnali rychlým tempem. Loganovi svázali ruce a čtyři útočníci, kteří ho doprovázeli do akademie, sledovali kaţdý jeho pohyb. Byla bych jim za to strohé zacházení se Stráţcem vděčná, kdyby se k Anselovi nechovali stejně. číst dál

25. kapitola

Jinny (») | 20. 4. 2012 | přečteno: 1158× | komentáře: 0
Leţela jsem na zádech a hleděla na šedou oblohu. Ve vzduchu se vznášely kousky popela, dopadaly mi na kůţi a tály. číst dál

24. kapitola

Jinny (») | 20. 4. 2012 | přečteno: 1111× | komentáře: 0
Horký náraz mě odmrštil zpátky k portálu, kterým jsem právě proběhla. Na chvíli jsem si myslela, ţe se nějak nepovedl a já zůstala uvězněná někde mezi světy, kde se brzo usmaţím. Nic jsem neviděla. Všude kolem byl hustý kouř, který mě štípal do očí a pronikal mi do plic. Převtělila jsem se, abych mohla zavolat na Hledače, ale vzápětí jsem padla na kolena a rozkašlala se. Slepě jsem šmátrala před sebou. číst dál

23. kapitola

Jinny (») | 20. 4. 2012 | přečteno: 1101× | komentáře: 0
Odsud se nikdy nedostaneme. Je to past. Za běhu jsem vzlykala, otřesená tím, čeho jsem byla svědkem. Celou dobu to byla past. Teď uţ se to v přízemí Edenu hemţí Ochránci a Stráţci, kteří nám zablokují únikovou cestu. Běţela jsem dál, ruku v ruce s Connorem, i kdyţ můj krok byl čím dál těţší, jako bych běţela po mokrém betonu. číst dál

22. kapitola

Jinny (») | 20. 4. 2012 | přečteno: 1168× | komentáře: 0
Ren mě přimáčkl ke studené ocelové stěně cely a vsunul mi koleno mezi stehna. číst dál

21. kapitola

Jinny (») | 20. 4. 2012 | přečteno: 1079× | komentáře: 0
Bryn mě cestou z cely vzala za ruku a opřela se o mě. číst dál

20. kapitola

Jinny (») | 20. 4. 2012 | přečteno: 1131× | komentáře: 0
V sále nesvítila ţádná stropní zářivka, kolem dokola blikaly a skomíraly olejové lampy, které jako by vysílaly varovné signály. Prostor, který se před námi v tom naţloutlém mihotavém světle objevil, připomínal zející hladová ústa. Okamţitě jsem měla srdce v krku. číst dál